Logopédia

Megkésett beszédfejlődés terápiája

Mi a megkésett / akadályozott beszéd- és nyelvi fejlődés?

Megkésett/akadályozott beszédfejlődésről akkor beszélünk ha a gyermek ép érzékszervekkel, ép intelektussal rendelkezik, megfelelő beszélő környezet veszi körül ennek ellenére a beszéde csak később vagy nem indul meg, 2-2,5 éves korra nem birtokol 70 szavas szókincset, aktívan nem használ rövid szókapcsolatokat.

Mi történik a logopédiai terápia során?

A megkésett beszédfejlődés terápiája öt nagy terület fejlesztésére irányul, melyek a beszéd- és a nyelv, mozgás, emlékezet, gondolkodás, és a figyelem.
A terápia kezdeti szakaszában a beszédre irányuló figyelem fejlesztése, a beszédkedv felkeltése történik. A szókincs bővítése és a nyelvtani rendszer elsajátítása végigkíséri a terápiát.
Mivel a gyermekek elsődleges tevékenysége a játék mindez játékos helyzetekbe ágyazottan valósul meg.

Kiket várunk?

Ha a gyermek súlyos beszéd- és nyelvi elmaradással küzd, akkor már 3 éves kor előtt logopédus segítségét szükséges kérni.

Várjuk tehát azokat a gyermekeket, akik 2-2,5 éves korban nem beszélnek, vagy szókincsük szegényes, nem éri el az 50-70 szót, nem használnak szókapcsolatokat.

Időpontot kérek

Egyéni ár

7500 Ft / alk.

Komplex beszédindítás

Hogy zajlanak a foglalkozások?

A foglalkozás kiscsoportos maximum 5 fővel zajlik. 2 x 30 perces blokkot tartalmaz, az egyik egy TSMT torna, mely során nemcsak a nagy és finommozgásokat fejlesztjük, hanem a különböző feladatokkal, ingerekkel az idegrendszerben az érési folyamatokat indítjuk be, ezáltal fejlődik a gyerekeknek a figyelme, koncentrációja, érzékelése, beszéde is.
A másik pedig egy játékos logopédiai foglalkozás, mely során a beszédhez szükséges artikulációs ügyesítés, a hangok megfelelő észlelése és képzése, a szavak, majd a ragozás tanulása történik. A szülők mindvégig jelen vannak, segítik gyermeküket a feladatok elvégzésében, otthonra pedig fejlesztő játékötleteket kapnak.

A fejlesztést egy egyéni állapotfelmérés előzi meg, ahol feltérképezzük a gyermekek aktuális fejlettségi szintjét.

A foglalkozást két gyógypedagógus, egy TSMT terapeuta és egy logopédus vezeti. A terápia sikeressége érdekében heti 2 alkalommal szükséges részt venni rajta.

Csoportos ár

5000 Ft / alk.

Kiket várunk?

Azokat a 2-3 éves gyermekeket, akiknél:

 • beszédfejlődés lassabban halad
 • egyáltalán nem, vagy csak kevés szót használnak aktívan
 • 2,5 évesen még nem használnak 2 szavas mondatokat
Időpontot kérek

Artikulációs zavar (pösze) terápia

Mi az artikulációs zavar?

A beszédhangok helytelen képzése. Két beszédhang felcserélése pl. r helyett l ejtése, beszédhang torzított ejtése, vagy kihagyása.

Mi történik a logopédiai terápia során?

A terapia célja a beszédhangok helyes kiejtésének eljasítítása. Ennek érdekében a szükséges képességek fejlesztése történik játékos formában. A terápia lépései: az auditív észlelés, az artikulációs mozgások fejlesztése, a hiányzó vagy helytelenül képzett hangok kialakítása, rögzítése, automatizálása, ezáltal a beszédbe való beéépítése.

Kiket várunk?

Olyan 5 évnél idősebb gyermekeket, akik egy vagy több beszédhangot helytelenül vagy egyáltalán nem ejtenek.

Időpontot kérek

Egyéni ár

7500 Ft / alk.

Diszlexia-prevenció

Mi a diszlexia-prevenció?

A tanulási zavarok kialakulása szempontjából jelentős szerepe van a megelőzésnek. Ha már óvodáskorban felvetődik a diszlexiaveszélyeztetettség gyanúja mihamarabb szükséges megkezdeni a fejlesztést, mellyel megakadályozhatóak a tanulási zavarok kialakulása.

Mi történik a terápia során?

A diszlexia-prevenció terápiának lényeges része a sokoldalú képesség-, készségfejlesztés, az olvasás- és írástanítás előkészítése. A terápia fő elemei: a téri tájékozódás fejlesztése orientációs gyakorlatokkal, a hallási figyelem, a ritmusérzék, az emlékezet, a figyelem trenírozása, a beszéd alaki és tartalmi fejlesztése.

Egyéni ár

7500 Ft / alk.

Kiket várunk?

A diszlexiaveszélyeztetettség gyanúja 5-6 éves korban merülhet fel óvodás gyermekeknél ha ezek közül néhány együttesen jelentkezik:

 • megkésett/ akadályozott beszédfejlődés
 • nehezen induló nyelvi fejlődés
 • mozgásfejlődés késése, később kezdett ülni, járni
 • diszharmónikus mozgás
 • ügyetlenség a kézműves tevékenységekben
 • kusza rajz, görcsös ceruzafogás
 • szegényes szókincs
 • korlátozott beszédmegértés
 • nehézkes verstanulás
 • rossz kifejezőkészség
 • szótalálási nehézség
 • nehezen javítható, elhúzódó pöszeség
 • bizonytalan alak, forma, nagyság, szín felismerés, differenciálás
 • kialakulatlan dominancia, nem egyértelmű melyik a domináns kéz
 • rossz ritmusérzék
 • egyhangú, monoton beszéd
 • amuzikalitás
 • szórt figyelem
 • nem tudja a testrészek neveit
 • nehézkes térbeli és időbeli tájékozódás (téri irányok, napok stb.)
 • nehézkes soralkotás
Időpontot kérek

Diszlexia terápia

Mi a diszlexia?

Diszlexiáról akkor beszélünk ha a gyermek súlyosan alulteljesít az írott szövegek kiolvasásában és megértésében, annak ellenére, hogy ép intelligenciával rendelkezik, megfelelő módszerrel és elegendő mennyiségű gyakorlással zajlott az olvasás elsajátítsa.

Mi történik a terápia során?

A tévesztett betűk újratanítása, a téri tájékozódás fejlesztése,a munkamemória fejlesztése, a nyelvi készség fejlesztése, olvasási gyakorlatok végzése, és a szövegértés fejlesztése.

A sorozatos kudarcélmények hatására magatartási problémák léphetnek fel pl. aggresszió, az iskolai munkát zavaró viselkedés, iskolakerülés, továbbá kialakulhat szorongás, depresszió, visszahúzódás, félelem az iskolától. Lényeges tehát a szakszerű terápia mihamarbbi megkezdése.

A diszlexia mellé gyakran írászavar is társul, melynek tünetei a diszgráfia terápia alatt olvashatóak.

Kiket várunk?

Azokat az iskolás korú gyermekeket, akikre az alábbi tünetek közül egy vagy több jellemző:

 • lassú olvasási tempó
 • betűtévesztések pl. betűcserék, betűkihagyások, betűbetoldások
 • hosszabb szavak érthetetlenné torzítása
 • a betűk sorrendjének, az olvasás irányának felcserélése pl. kép-pék
 • szövegértési nehézség
 • a gyenge szövegemlékezet
 • nehézkes verstanulás
 • szegényes szókincs
 • későn kezdtek beszélni
Időpontot kérek

Egyéni ár

7500 Ft / alk.

Diszgráfia terápia

Mi a diszgráfia?

A diszgráfia sokszor a diszlexiával együtt járó tanulási zavar. Írászavar, mely az írásmozgások nehezített kivitelezésében és a helyesírási nehézségekben mutatkozik meg.

Mi történik a diszgráfia terápia során?

A terapia során elsődleges fontosságú az íráshoz szükséges képességek fejlesztése, úgy mint a finommotorika, a grafomotorium, a vizuomotoros koordináció, az akusztikus figyelem, ritmus, az emlékezet fejlesztése, a helyesírás fejlesztése, és a beszédkészség fejlesztése.

Egyéni ár

7500 Ft / alk.

Kiket várunk?

Azokat az iskoláskorú gyermekeket, akiknél az alábbi tünetek közül egy vagy több fennáll:

 • írás tempója lassú, vagy kapkodó
 • írás rendezetlen, nem igazodik a vonalrendszerhez
 • ceruzafogás helytelen (görcsös, ceruzát erősen nyomja a papírra)
 • betűket, szótagokat kihagy, betold
 • betűk sorrendjét felcseréli
 • gyakori a szavak egybe-illtve különírásának hibája
 • hosszú-rövid hangok megkülönböztetése nehézkes
 • helyesírási problémák
 • gyenge fogalmazás
Időpontot kérek

Beszédészlelés- és beszédmegértés terápiája

Mi a beszédészlelés és a beszémegértés?

A beszédészlelés az a készség, mely lehetővé teszi a gyermek számára, hogy beszédhangokat, a beszédhangok egymáshoz kapcsolódását, hosszabb hangsorokat felismerjen, és képes legyen arra,hogy az elhangzásnak megfelelően megismételje ezeket. Ennek a készségnek köszönhető, hogy a gyermek megtanulja anyanyelve szavainak hangzását és egyre több új szó (hangsor) felismerésére lesz képes.

Beszédmegértésen az elhangzó szavak, szókapcsolatok, mondatok, mondatsorozatok jelentésének, tartalmának megértését értjük. A beszédészlelés tehát nem azonos a beszédértéssel.

Az életkornak megfelelő szintű beszédészlelés biztosítja a gyermek számára az anyanyelv megfelelő elsajátításán kívül, hogy nehézség nélkül tanuljon meg olvasni, írni, idegen nyelvet elsajátítani.

A beszédészlelés és megértés egymást feltételezve és támogatva fejlődik a nyelvelsajátítás során.
Bármelyik sérülése, később zavart okozhat az olvasás tanulásában.

Mi történik a terápia során?

A beszédészlelés fejlesztésének gyakorlatai: a hangsor- és szóismétlés, szógyűjtés, szólánc, hanfelismerés, hangkeresés, hangidőtartamok, hangokból szóalkotás. A beszédmegértés fejlesztése különböző kommunikációs helyzetek teremtésével történik, beszélgetés, mesehallgatás során. Kiemelt szerepe van a szókincs bővítésének.

Egyéni ár

7500 Ft / alk.

Kiket várunk?

Azokat a gyermekeket, akiknél az alábbi tünetek közül valamely fenáll:

 • érthetetlen, “halandzsa” beszéd
 • makacs, elhúzódó pöszeség
 • kérdésekre nem megfelelő válaszok adása
 • nem veszi észre, ha a nevét mondják, szólítják
 • zavarja mások hangos beszéde
 • szereti, ha a TV hangosabban szól illetve a környezete hangosabb
 • figyelmetlennek, feledékenynek tűnik
 • gyakran visszakérdez
 • a másik gyereket figyeli, ha szóban közölték, mit kell csinálni
 • nem köti le a figyelmét a mesélés
 • nem tudja megismételni a hallottakat
 • nem képes megtanulni a verseket, dalokat
 • nyelvtanilag helytelen mondatok jellemzik beszédét
 • beszédmegértése vizuális és mozgásos kíséret mellett megfelelő
 • hosszabb szavakban felcseréli a hangokat, szótagokat
 • rendszeresen elfelejti, mi a házi feladat
 • nagyon lassan dolgozik, a másikat figyeli
 • tollbamondásnál lassú, sokat hibázik, szavakat, hangokat felcserél, helyettesít
 • helyesírása gyenge, nem teszi ki az ékezeteket
 • hallás után nehezen jegyez meg dolgokat
 • fejszámolásban gyengébb, mint az írásbeliben
Időpontot kérek

Kapcsolat

Keressen minket bátran:

Telefonon hétfőtől péntekig 8-19 óra között vagy üzenetben az alábbi mezők kitöltésével éjjel-nappal.

Minden üzenetre néhány órán belül válaszolunk.

Kapcsolatfelvétel üzenetben

Elérhetőségeink